Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2023, Cil. 4(1) 1-24

Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya İçerikli Konuların Öğretiminde Öykülerin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme

Yusuf Tuluk & Yılmaz Geçit

ss. 1 - 24   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jsve.2023.634.1

Yayın tarihi: Aralık 31, 2023  |   Okunma Sayısı: 38  |  İndirilme Sayısı: 70


Özet

Çalışmanın amacı; seçilen öykülerde 5 ve 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında yer alan Coğrafya disiplinine ait kazanımların hangi düzeyde karşılık bulduğunu belirlemektir. Araştırmanın veri kaynağını coğrafya disiplinine ait konulara yer veren çocuklara yönelik öyküler oluşturmaktadır. Bu veri kaynaklarından “Mucizevi Örtü: Toprak” ve “Coşkun Nehirler” adlı iki öykü seçilmiştir. Araştırmanın verileri, doküman incelemesi ile temin edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda belirlenen öykülerin 5. ve 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanına ait kazanımlar ile paralellik gösteren anlatımlara yer verildiği görülmüştür. 5 ve 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanına ait kazanımlar belirlenen dört alt probleme uygun olarak kategorize edilmiş, elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemine uygun olarak incelenmiştir. Ayrıca öykülerin, öğrencilerin genel coğrafya bilgilerini arttırabilecek örnekler ve karikatürler ile süslendiği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda benzer öykülerin sayılarının artırılması ve bu öykülerden elde edilen okuma parçalarının ders kitaplarına eklenmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Öykü


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Tuluk, Y. & Gecit, Y. (2023). Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya İçerikli Konuların Öğretiminde Öykülerin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 4(1), 1-24. doi: 10.29329/jsve.2023.634.1

Harvard
Tuluk, Y. and Gecit, Y. (2023). Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya İçerikli Konuların Öğretiminde Öykülerin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 4(1), pp. 1-24.

Chicago 16th edition
Tuluk, Yusuf and Yilmaz Gecit (2023). "Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya İçerikli Konuların Öğretiminde Öykülerin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme ". Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 4 (1):1-24. doi:10.29329/jsve.2023.634.1.

Kaynakça
 1. Bedir G. ve Akkurt A. (2013). Şarkılarla Coğrafya Öğretimi. Doğu Coğrafya Dergisi, 28, 303-316. [Google Scholar]
 2. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 259). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 3. Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları içinde (s. 190). Ankara: Eğiten kitap. [Google Scholar]
 4. Ganeri, A. (2020). Coşkun Nehirler (4. B.). İstanbul: Eğlenceli Bilgi Yayınları [Google Scholar]
 5. Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 62-80. [Google Scholar]
 6. Kızıltepe, Z. (2021). İçerik Analizi. F. N., Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları (3. Baskı) içinde (s. 260-270). Ankara: Anı Yayınları [Google Scholar]
 7. Miles, M.B. & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage. [Google Scholar]
 8. MEB (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. [Google Scholar]
 9. Özkan, U. B. (2019). Eğitim Bilimleri Araştırmaları İçin Doküman İnceleme Yöntemi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Poyraz, K. (2022). Metin Özdamarlar’ın Çocuk Kitaplarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerler Açısından İncelenmesi (Yayın No: 742216) [Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi].  [Google Scholar]
 11. Şentürk, M. (2020). Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitici Çizgi Roman ve Eğitici Çizgi Film Kullanımının Öğrencilerin Tutum, Motivasyon ve Akademik Başarılarına Etkileri (Yayın No: 623840) [Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi].  [Google Scholar]
 12. Toy, H. (2021). Mucizevi Örtü: Toprak (1.b.). İstanbul: Hayat Yayınları. [Google Scholar]
 13. Ulusoy, K. ve Gülüm, K. (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih ve Coğrafya Konuları İşlenirken Öğretmenlerin Materyal Kullanma Durumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2009 Sayfa 85-99. [Google Scholar]
 14. Uysal, M. E. (2022). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Hikâye Kullanımı ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Hikâyelerin Değerler ve Beceriler Açısından İncelenmesi (Yayın No: 743282) [Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi].  [Google Scholar]
 15. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları [Google Scholar]