Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2021, Cil. 2(1) 51-64

Nöbet Görevi Alan Öğretmenlere Göre Orta Öğretim Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar

Mehmet Ali Yarım & Işıl Bedirhanoğlu

ss. 51 - 64   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jsve.2021.410.3

Yayın tarihi: Aralık 29, 2021  |   Okunma Sayısı: 152  |  İndirilme Sayısı: 389


Özet

Bu araştırmanın yapılma amacı, orta öğretim pansiyonlarında yaşanan sorunları nöbet görevi alan öğretmenlerin düşüncelerine göre incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomoloji) modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 öğretim yılında Erzurum’daki pansiyonlu orta öğretim kurumlarında nöbet görevi alan 23 öğretmen oluşturmaktadır. Görüşmede veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ve betimleyici analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlarına göre öğretmenler pansiyonlarda maddi beklentiler için görev almaktadırlar. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin akademik seviyeleri düşüktür, sosyal ve ruhsal olarak desteğe ihtiyaçları vardır.  Pansiyonlarda öğrencilerin disiplinsizliği, personel yetersizliği, temizlik ve güvenlik sorunları, düzensizlik, su sıkıntısı gibi sorunlar yaşanmaktadır. Maddi kaynak sağlamak, kültürel ve sosyal imkanların arttırılması, disiplin sağlamaya yönelik uygulamalar, öğrenciler psikolojik ve sosyal destek sağlamak pansiyonlarda yaşanan sorunlara olası çözüm önerileridir.

Anahtar Kelimeler: Pansiyonlu okul, nöbet görevi, nöbet sorunları, pansiyon sorunları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Yarim, M.A. & Bedirhanoglu, I. (2021). Nöbet Görevi Alan Öğretmenlere Göre Orta Öğretim Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 2(1), 51-64. doi: 10.29329/jsve.2021.410.3

Harvard
Yarim, M. and Bedirhanoglu, I. (2021). Nöbet Görevi Alan Öğretmenlere Göre Orta Öğretim Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 2(1), pp. 51-64.

Chicago 16th edition
Yarim, Mehmet Ali and Isil Bedirhanoglu (2021). "Nöbet Görevi Alan Öğretmenlere Göre Orta Öğretim Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar ". Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2 (1):51-64. doi:10.29329/jsve.2021.410.3.

Kaynakça
 1. Başarır, Ş. İ. (2009). Yatılılık: Okul ev olunca, yatılılığın tanımı ve tarihçesi. Ankara: Bağlam. İçinde Ş.İ. Başarır ve T. Palman (Editörler). Yatılılık: Okul ev olunca (s. 21-61). Bağlam: İstanbul. [Google Scholar]
 2. Bostan, F. (2005). Yatılı ilköğretim bölge okullarında toplam kalite yönetimi uygulamasının değerlendirilmesi (Tunceli ve Elazığ illerinde bir araştırma). Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 3. Çokamay, G., Çavdar, D. ve Çok, F. (2014). Yatılı ilköğretim bölge okulu (yibo) öğrencilerinin gelişim gereksinimleri ve yaşam koşulları: öğretmen görüşlerine dayalı bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 19-42. [Google Scholar]
 4. Demirel, T. ve Kurt, T. (2021). Eğitim eşitliği açısından yatılı bölge ortaokullarının değerlendirilmesi. Journal of Qualitative Resarch in Education, 26(1), 53-87. doi: 10.14689/enad.26.3). . [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Harrowschool, (23 ekim, 2021. What common challenges to chıldren encounter when boardıng for the fırst tıme? https://www.harrowschool.hk/what-common-challenges-to-children-encounter-when-boarding-for-the-first-time. [Google Scholar]
 6. Holloway, I., & Wheeler, S. (1996). Qualitative research for nurses. Oxford: Blackwell Science Ltd. [Google Scholar]
 7. Işıkoğlu, Y. E. (2007). Hakkari ilinde bulunan YİBO’ların olanakları ve sorunları. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 8. Karataş, S. ve Atıcı, M. (2014). Sınavla öğrenci alan ortaöğretim okullarının pansiyonunda kalan öğrencilerin pansiyonla ilgili görüşleri. Mediterranean Journal of Humanities, 4(2), 167-177. doi: 10.13114/MJH.201428436. [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Karataş, S., ve Atıcı, M. (2014). Sınavla öğrenci alan ortaöğretim okullarının pansiyonunda kalan değerli pansiyonla ilgili görüşleri. Akdeniz Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 167-177 [Google Scholar]
 10. Kazu, İ. Y. ve Aşkın, Z. (2011). Yatılı ilköğretim bölge okullarının etüt saatlerinde ve boş zaman etkinliklerinde karşılaşılan sorunlar (Elazığ ili örneği). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 39-46 [Google Scholar]
 11. Malenie, (20 Ekim, 2021). 7 common problems you face ın boardıng school. https://lifestyle.allwomenstalk.com/common-problems-you-face-in-boarding-school/ [Google Scholar]
 12. Martin, A. J., Papworth, B., Ginns, P., & Liem, G. A. D. (2014). Boarding school, motivation and engagement, and psychological well-being: A large-scale investigation. Am. Educ. Res. J. 51, 1007–1049. doi: 10.3102/0002831214532164. [Google Scholar] [Crossref] 
 13. MEB.  (2016). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125 [Google Scholar]
 14. Özan, M. B., Sağlam, H. ve Karaca M. (2012). Yatılı ilköğretim bölge okullarında pansiyon yönetiminde karşılaşılan sorunlar (Malatya-Diyarbakır ili örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 126-138. [Google Scholar]
 15. Özdemir, S. (2009). Çözümlerin sorunları: YİBO ve PİO’lar, taşımalı eğitim. İçinde Ş.İ. Başarır ve T. Palman (Eds). Yatılılık: Okul ev olunca (s. 152-171). Bağlam: İstanbul. [Google Scholar]
 16. Özmen, F. ve Tonbul, T. (2010). Yatılı ilköğretim bölge okulları sınıflarında disiplin sorunları ve baş etme yolları (Elazığ ili örneği), 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 775-779. [Google Scholar]
 17. Saracaloğlu, A. & Bektaş Bedir, S. (2021). Öğretmenlerin lise pansiyonlarına ilişkin görüşleri: problemler ve çözüm önerileri . Milli Eğitim Dergisi,50 (230) , 385-408 . DOI: 10.37669/milliegitim.701690. [Google Scholar]
 18. Sarıduman, S. ve Kılıçoğlu, G. (2018). Yatılı ortaöğretim okullarının pansiyonlarındailişkinin oluşmasına katkı sağlamanın: nitel bir çalışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1045-1065. [Google Scholar]
 19. Stanford Faculty (20 Ekim, 2021). Educational Challenges - Boarding Schools. https://sccei.fsi.stanford.edu/reap/docs/boarding_schools. [Google Scholar]
 20. Şimşek, D. (2010). Yatılı ilköğretim bölge okulu ve ailesi yanında kalan sekizinci sınıf öğrencilerinin akran ilişkileri, sosyal destek algıları ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 21. United National (1948, Aralık 10). Universal declaration of human rights. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights. [Google Scholar]
 22. Uysal, İ. (2016). Pansiyonlu okullardaki öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli [Google Scholar]
 23. Vincent P. (Eylül 21, 2019). 5 Challenges Of Boarding School Management. https://www.orah.com/blog/5-challenges-of-boarding-school-management [Google Scholar]
 24. Yavaş Karataş, N. (2006). Yatılı ilköğretim bölge okullarında okuyan öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa. [Google Scholar]
 25. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]