Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Cilt 2 Sayı 1 (Aralık 2021)

Sayı Bilgileri

Sayı Bilgileri | Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi Cil. 2 (1)
Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Orjinal Araştırma Makalesi | Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi Cil. 2 (1)
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Ali Kılıç & Adem Beldağ

ss. 1 - 23   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410.1

Özet

Bu çalışmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin görüşleri doğrultusunda bir değerlendirme yapmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 23 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanırken alanyazın taraması yapılmış ve konu ile ilgili olan çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları katılımcıların önemli bir kısmının uzaktan eğitim aracı olarak zoom platformunu kullandıklarını, uzaktan eğitimde alt yapıdan kaynaklı problemler yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca uzaktan eğitimde derslere katılım ve etkileşimin de düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre öğretmenlerin uzaktan eğitim süreçleri ile kazandıkları becerilerin daha da geliştirilerek güçlendirilmesi eğitim-öğretim süreçlerine katkı sağlayacaktır önerisinde bulunulabilir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Görüş

Orjinal Araştırma Makalesi | Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi Cil. 2 (1)
Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Eğitime İlişkin Görüşleri

Ayşe Aytar & Seher Yarar Kaptan

ss. 24 - 50   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410.2

Özet

Bu çalışma, farklı bölümlerdeki öğretmen adaylarının disiplinler arası eğitim kavramına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, fen bilgisi, sınıf ve sosyal bilgiler eğitimi ana bilim dalı 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 216 öğretmen adayı ile birlikte anket çalışması yürütülmüştür. Bu anket, öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemeye yönelik altı açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Ayrıca ankette bir metafor sorusu da bulunmaktadır. Anketten elde edilen veriler, içerik ve frekans analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının çoğunun disiplinler arası eğitimi, farklı dersleri ilişkilendirmek olarak tanımladıkları ve bütün öğretim seviyelerinde disiplinler arası eğitimin olması gerektiği görüşüne sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayları tarafından disiplinler arası eğitimin farklı dersleri ilişkilendirerek öğrenme, kalıcı öğrenme ve anlamayı kolaylaştırma gibi olanakları sağladığı ifade edilmiştir. Bunun yanında çalışmada, birçok öğretmen adayının disiplinler arası eğitimin olumsuz özelliği olmadığını ifade ettiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Disiplinler arası eğitim, Öğretmen adayı, Fen bilgisi eğitimi, Sınıf eğitimi, Sosyal bilgiler eğitimi, Metafor

Orjinal Araştırma Makalesi | Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi Cil. 2 (1)
Nöbet Görevi Alan Öğretmenlere Göre Orta Öğretim Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar

Mehmet Ali Yarım & Işıl Bedirhanoğlu

ss. 51 - 64   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410.3

Özet

Bu araştırmanın yapılma amacı, orta öğretim pansiyonlarında yaşanan sorunları nöbet görevi alan öğretmenlerin düşüncelerine göre incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomoloji) modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 öğretim yılında Erzurum’daki pansiyonlu orta öğretim kurumlarında nöbet görevi alan 23 öğretmen oluşturmaktadır. Görüşmede veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ve betimleyici analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlarına göre öğretmenler pansiyonlarda maddi beklentiler için görev almaktadırlar. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin akademik seviyeleri düşüktür, sosyal ve ruhsal olarak desteğe ihtiyaçları vardır.  Pansiyonlarda öğrencilerin disiplinsizliği, personel yetersizliği, temizlik ve güvenlik sorunları, düzensizlik, su sıkıntısı gibi sorunlar yaşanmaktadır. Maddi kaynak sağlamak, kültürel ve sosyal imkanların arttırılması, disiplin sağlamaya yönelik uygulamalar, öğrenciler psikolojik ve sosyal destek sağlamak pansiyonlarda yaşanan sorunlara olası çözüm önerileridir.

Anahtar Kelimeler: Pansiyonlu okul, nöbet görevi, nöbet sorunları, pansiyon sorunları