Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2021, Cil. 2(1) 24-50

Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Eğitime İlişkin Görüşleri

Ayşe Aytar & Seher Yarar Kaptan

ss. 24 - 50   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jsve.2021.410.2

Yayın tarihi: Aralık 29, 2021  |   Okunma Sayısı: 280  |  İndirilme Sayısı: 467


Özet

Bu çalışma, farklı bölümlerdeki öğretmen adaylarının disiplinler arası eğitim kavramına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, fen bilgisi, sınıf ve sosyal bilgiler eğitimi ana bilim dalı 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 216 öğretmen adayı ile birlikte anket çalışması yürütülmüştür. Bu anket, öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemeye yönelik altı açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Ayrıca ankette bir metafor sorusu da bulunmaktadır. Anketten elde edilen veriler, içerik ve frekans analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının çoğunun disiplinler arası eğitimi, farklı dersleri ilişkilendirmek olarak tanımladıkları ve bütün öğretim seviyelerinde disiplinler arası eğitimin olması gerektiği görüşüne sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayları tarafından disiplinler arası eğitimin farklı dersleri ilişkilendirerek öğrenme, kalıcı öğrenme ve anlamayı kolaylaştırma gibi olanakları sağladığı ifade edilmiştir. Bunun yanında çalışmada, birçok öğretmen adayının disiplinler arası eğitimin olumsuz özelliği olmadığını ifade ettiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Disiplinler arası eğitim, Öğretmen adayı, Fen bilgisi eğitimi, Sınıf eğitimi, Sosyal bilgiler eğitimi, Metafor


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Aytar, A. & Kaptan, S.Y. (2021). Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Eğitime İlişkin Görüşleri . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 2(1), 24-50. doi: 10.29329/jsve.2021.410.2

Harvard
Aytar, A. and Kaptan, S. (2021). Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Eğitime İlişkin Görüşleri . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 2(1), pp. 24-50.

Chicago 16th edition
Aytar, Ayse and Seher Yarar Kaptan (2021). "Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Eğitime İlişkin Görüşleri ". Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2 (1):24-50. doi:10.29329/jsve.2021.410.2.

Kaynakça
 1. Aktan, C. C. (2007). Yüksek öğretimde değişim: Global trendler ve yeni paradigmalar. Değişim çağında yüksek öğretim: Global trendler ve yeni paradigmalar. İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını. [Google Scholar]
 2. Aladağ, E. ve Şahinkaya, N. (2013). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler ve matematik derslerinin ilişkilendirilmesine yönelik görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 157-176. [Google Scholar]
 3. An, S., Capraro, M. M. ve Daniel, A. (2013). Elementary teachers integrate music activities into regular mathematics lessons: Effects on students’ mathematical abilities, Journal of Learning Through the Arts, 9(1), 1-19. [Google Scholar]
 4. Arslantaş, B. (2006). İlköğretim 4. Sınıf beden eğitimi dersi futbol temel becerilerinin disiplinlerarası öğretim yaklaşımına göre öğretiminde bir model uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 5. Aydın, G., ve Balım, A. G. (2005). Yapılandırmacı yaklaşıma göre modellendirilmiş disiplinler arası uygulama: Enerji konularının öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 145-166. [Google Scholar]
 6. Aytar, A. ve Özsevgeç, T. (2019). Disiplinler arası fen öğretiminin 7.sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma konusundaki gelişimlerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 324-357. [Google Scholar]
 7. Bakırcı, H. ve Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin fetemm yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 367-389. [Google Scholar]
 8. Coşkun, S. (2009) İlköğretim 8. sınıf matematik dersinin disiplinlerarası yaklaşımla işlenmesinin öğrencilerin matematik başarıları ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkisi.  (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Crowther, G. (2012). Using science songs to enhance learning: an interdisciplinary approach, Life Sciences Education, 11, 26-30. [Google Scholar]
 10. Çelik, Ö. ve Buluç, B.  (2018). Disiplinler arası yaklaşımla değer öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 67-88. [Google Scholar]
 11. Değirmenci, K. (2011). Sosyal bilimlerde disiplinlerarasılığı ve disipliner ayrımları yeniden düşünmek. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 15, 62-70. [Google Scholar]
 12. Demir, E. (2009). İlköğretim ikinci sınıflarda uygulanan disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımının etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 13. Dervişoğlu, S. ve Soran, H. (2003). Orta öğretim biyoloji eğitiminde disiplinler arası öğretim yaklaşımının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 48-57. [Google Scholar]
 14. Doğan, C. (2014). Coğrafya öğretiminde disiplinlerarası ders işlenişinin başarıya etkisinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 15. Guthrie, J. T., Allan, W. ve VonSecker, C. (2000). Effects of integrated instruction on motivation and strategy use in reading. Journal of Educational Psychology, 92(2), 331-341. [Google Scholar]
 16. Gülay Ogelman, H. ve Durkan, N. (2014). Toprakla buluşan çocuklar: Küçük çocuklar için toprak eğitimi projesinin etkililiği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31), 632-638. [Google Scholar]
 17. Gürdal, A., Şahin, F. ve Bayram, H. (1999). İlköğretim öğretmen adaylarının enerji konusunda bütünlüğü sağlama ve ilişki kurma düzeyleri üzerine bir araştırma. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 382- 395. [Google Scholar]
 18. Gürkan, B. (2015). Dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde kavramsal anlama becerilerinin geliştirilmesinde bağlamsal öğrenme yaklaşımına dayalı disiplinler arası öğretim uygulamaları: Bir durum çalışması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 19. Güven, E. ve Hamalosmanoğlu, M. (2012). İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji ders kitabındaki çevre içerikli etkinliklerin disiplinler arası yaklaşım yönünden incelenmesi. Journal of European Education, 2(1). Erişim adresi http://www.eu-journal.org/index.php/JEE/article/view/177 [Google Scholar]
 20. İmamoğlu, H. V. ve Çeken, R. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler dersinin bilim tarihi açısından fen ve teknoloji dersi ile ilişkilendirilmesi üzerine disiplinler arası bir bakış. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(3), 71-87. [Google Scholar]
 21. Jacobs, H. H. (1989). Design options for an integration curriculum, H. H. Jacobs (Ed). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. Alexandria, VA: ASCD. [Google Scholar]
 22. Kanatlı, F. ve Çekici, Y. (2013). Türkçe öğretiminde disiplinlerarası olanaklar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 223-234. [Google Scholar]
 23. Kansızoğlu, H. B. (2014). Türkçe dersi öğretim programındaki ara disiplin alan kazanımlarına ilişkin bir araştırma, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 9, 75-95. [Google Scholar]
 24. Karakuş, M. ve Aslan, S. (2016). İlkokulda disiplinler arası öğretime yönelik mevcut durumun incelenmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1325-1344. [Google Scholar]
 25. Karakuş, M., Turhan Türkkan, B. ve Karakuş, F.  (2017). Fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmenlerinin disiplinler arası yaklaşıma yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Elementary Education Online, 16(2), 509-524. [Google Scholar]
 26. Kızılay, E. ve Saylan Kırmızıgül. (2019). Disiplinler arasındaki ı̇lişkiye dair fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi [Google Scholar]
 27. Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 1-9. [Google Scholar]
 28. Keçe, M., Merey, Z. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışa uygunluğunun belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 110-139. [Google Scholar]
 29. Korkut, A. ve Üstün Topalı, T. (2015). Planlama/tasarım sürecine disiplinler arası yaklaşım. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(11), 49-63. [Google Scholar]
 30. Lipszyc, C. (2012). A fear of physics: Interdisciplinary learning in grade four. Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 9(2), 77-84. [Google Scholar]
 31. Matthews, K. E., Adams, P. ve Goos, M.  (2009). Putting into perspective: Mathematics in the undergraduate science curriculum. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 40(7), 891-902. [Google Scholar]
 32. Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Fen bilimleri dersi programı. mufredat.meb.gov.tr. [Google Scholar]
 33. Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Sosyal bilgiler dersi programı. mufredat.meb.gov.tr. [Google Scholar]
 34. Morgil, F. İ. ve Yılmaz, A. (1999). Fen öğretmeninin görevleri ve nitelikleri, fen öğretmeni yetiştirilmesine yönelik öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(15), 181-186. [Google Scholar]
 35. Özçelik, C. ve Semerci, N. (2016). Disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı hazırlanan öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin geometrik cisimlerin hacimleri konusundaki akademik başarılarına etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 141-150. [Google Scholar]
 36. Özdemir, A. (2017). Bütün öğrencilerin okulu Finlandiya okulları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2(1), 59- 91. [Google Scholar]
 37. Özhamamcı, T. (2013). İlkokul ve ortaokul öğretim programlarındaki disiplinler arası öğretim uygulamalarına yönelik öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 38. Özkök, A. (2005). Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı yaratıcı problem çözme öğretim programının yaratıcı problem çözme becerisine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 159-167. [Google Scholar]
 39. Sağdıç, M. (2019). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitiminde disiplinler arası öğretim yaklaşımın tarihsel gelişimi. Journal of History Culture and art Research, 8(2), 390-403.  [Google Scholar]
 40. Suzi, S. S. ve Olsen, N. (2017). Greater than the sum of its parts: What is a coupled human and natural system? http://ian.umces.edu/, 12.10.2021’de alınmıştır. [Google Scholar]
 41. Şahbaz, N. K. ve Çekici, Y. E. (2012). Disiplinler arası bir disiplin olarak Türkçe eğitimi. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), 2367-2382. [Google Scholar]
 42. Şahin, F., Göcük, A. ve Sevgi, Y. (2018). Fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmen adaylarının disiplinler arası ilişki kurma düzeylerinin incelenmesi: Kan basıncı. Fen Bilimleri ve Öğretimi Dergisi, 6(1), 73-95. [Google Scholar]
 43. Tanrıverdi, B. Ö. ve Kılıç, C. (2019). Disiplinlerarası yaklaşıma ilişkin ortaöğretim öğretmenlerinin görüşleri ve ders uygulamaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(2), 301-330. [Google Scholar]
 44. Taşdemir, M. ve Taşdemir, A. (2011). İlköğretim müfredatındaki fen ve dil temelli derslerin disiplinler arası yaklaşımla incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 217-232. [Google Scholar]
 45. Tercan, H. ve Yıldız Bıçakcı, M. (2016). Sağlık bilimlerinde transdisipliner yaklaşım içerisinde çocuk gelişimcinin rolü. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3, 157-168. [Google Scholar]
 46. Turan, S. (2019). 2018 Sosyal bilgiler öğretim programının disiplinlerarası yapısının ı̇ncelenmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies. 2(2), 166-190. [Google Scholar]
 47. Turna, Ö. ve Bolat, M. (2015). Eğitimde disiplinler arası yaklaşımın kullanıldığı tezlerin analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 34-55. [Google Scholar]
 48. Uğraş, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin stem uygulamalarına yönelik görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 39-54. [Google Scholar]
 49. Vars, G.F. (1991). Integrated curriculum in historical perspective. Educational Leadership, 49(2), 14-15. [Google Scholar]
 50. Yarımca, Ö. (2011). Disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir durum çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 25, 2-22. [Google Scholar]
 51. Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-94. [Google Scholar]
 52. Yurttaş, A., Erdaş Kartal, E. ve Çağlar, A. (2020). Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin disiplinler arası yaklaşımın temel eğitimde kullanımına yönelik görüşleri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 226-243. [Google Scholar]