Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2021, Cil. 2(1) 1-23

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Ali Kılıç & Adem Beldağ

ss. 1 - 23   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jsve.2021.410.1

Yayın tarihi: Aralık 29, 2021  |   Okunma Sayısı: 248  |  İndirilme Sayısı: 399


Özet

Bu çalışmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin görüşleri doğrultusunda bir değerlendirme yapmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 23 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanırken alanyazın taraması yapılmış ve konu ile ilgili olan çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları katılımcıların önemli bir kısmının uzaktan eğitim aracı olarak zoom platformunu kullandıklarını, uzaktan eğitimde alt yapıdan kaynaklı problemler yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca uzaktan eğitimde derslere katılım ve etkileşimin de düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre öğretmenlerin uzaktan eğitim süreçleri ile kazandıkları becerilerin daha da geliştirilerek güçlendirilmesi eğitim-öğretim süreçlerine katkı sağlayacaktır önerisinde bulunulabilir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Görüş


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Kilic, A. & Beldag, A. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 2(1), 1-23. doi: 10.29329/jsve.2021.410.1

Harvard
Kilic, A. and Beldag, A. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 2(1), pp. 1-23.

Chicago 16th edition
Kilic, Ali and Adem Beldag (2021). "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma ". Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2 (1):1-23. doi:10.29329/jsve.2021.410.1.

Kaynakça
 1. Adıgüzel, A. (2020). Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim ve Öğrenci Başarısını Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim, 253-271. DOI: 10.37669/milliegitim.781998 [Google Scholar]
 2. Ağır, F., Gür, H. ve Okçu, A. (2008). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarını belirlenmesi. http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/65.doc [Google Scholar]
 3. Akça, Ö. (2006). SAÜ Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin İletişim Engelleri İle İlgili Öğrenci Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi. [Google Scholar]
 4. Altınpulluk, H . (2021). Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (1) , 53-89 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/pub/issue/62024/863062 [Google Scholar]
 5. Arık, B.M. (2020a). Türkiye’de koronavirüsün eğitime etkileri-I. https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-koronavirusun-egitime-etkileri-i/#more-12515 , web adresinden 10 Haziran 2020 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 6. Bakioğlu, B., Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. [Google Scholar]
 7. Belcheir, M.J. ve Cucek, M. (2002). Faculty perceptions of teaching distance education courses. Research Report. Boise State Üniversitesi. [Google Scholar]
 8. Can, E. (2004). “Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Eğitimlerini Değerlendirmeleri” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’na sunulan sözlü bildiri, Malatya. [Google Scholar]
 9. Creswell, J. W. (2007).Qualitative inquiry & research design choosing among five approaches. Sage Publications. [Google Scholar]
 10. Çardak, Ç.S. (2006). Çevrimiçi Derslerde Öğretme-Öğrenme Sürecinin Etkililiğinin Değerlendirmesi (Anadolu Üniversitesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eskişehir. [Google Scholar]
 11. Demir, F , Özdaş, F . (2020). Covid-19 Sürecindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim, 273-292. DOI: 10.37669/milliegitim.775620 [Google Scholar]
 12. Dick, G.N., Case, T.,L. ve Burns, O. M. (2001, Aralık). Adopting distance educationwhat do the students think?, Proceeding of The International Academy forInformational Management (IAIM) Annual Conferance: Internationalconferance on Informatics Education & Research (ICIER), 14-16 Aralık, New Orleans, LA. [Google Scholar]
 13. Gez, A., & Yeşiltaş, E., (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin COVID-19 Salgını Döneminde Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi . International Symposium on Business, Economics & Education (ISBE-2021), Ankara, Türkiye [Google Scholar]
 14. Gören, S , Gök, F , Yalçın, M , Göregen, F , Çalışkan, M . (2020). Küresel Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitimin Değerlendirilmesi: Ankara Örneği. Milli Eğitim Dergisi , Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim, 69-94 . DOI: 10.37669/milliegitim.787145 [Google Scholar]
 15. Hızal, A. (1983). Uzaktan Öğretim Süreçleri ve Yazılı Gereçler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları, Ankara [Google Scholar]
 16. Işık, A.H., Güler, İ. (2008). Uzaktan Eğitimde Üç Boyutlu Web Teknolojilerinin Kullanılması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, S:2 s:75. [Google Scholar]
 17. İşman, A. (2005). Uzaktan Eğitim. Ankara: Öğreti Yayınevi. [Google Scholar]
 18. Karakuş, N.; Ucuzsatar, N.; Karacaoğlu, M. Ö.; Esendemir, N.; Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. DOI: 10.29000/rumelide.752297. [Google Scholar]
 19. Kaya, Z. (2020). Uzaktan Eğitim, http://www.canaktan.org/egitim/egitim-metodoloji/uzaktan-egitim.htm erişim tarihi 13.12.2020 ) [Google Scholar]
 20. MEB (2020). Bakan Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitime ilişkin detayları anlattı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-23-martta-baslayacak-uzaktan-egitime-iliskin-detaylari-anlatti/haber/20554/tr , web adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 21. Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 22. Özdoğan, A, Berkant, H. (2020). Covid-19 Pandemi Dönemindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi . Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim, 13-43. DOI: 10.37669/milliegitim.788118 [Google Scholar]
 23. Özet, İ. (2014). Kent araştırmaları ve nitel yöntem. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. [Google Scholar]
 24. Rüzgar, N. S. (2005). Uzaktan Eğitim Eğilimleri ve Beklentileri, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sakarya, 21-23 Eylül,s 858-863. [Google Scholar]
 25. Şahin, M. C. (2004). İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması. Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 26. Şakar, A. N. (1997). Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretimde Bilgi Sistemi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. [Google Scholar]
 27. Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 28. UNESCO. (2020g). Distance Learning Strategies, What do we know about effectiveness? http://www.unesco.org/covid19EDwebinar , web adresinden 10 Haziran 2020 tarihinde edinilmiştir. [Google Scholar]
 29. Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim.(1.baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 30. Uyar, E. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri. Kapadokya Eğitim Dergisi, 1 (12). [Google Scholar]
 31. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Tıpkı Basım. [Google Scholar]