Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2022, Cil. 3(1) 42-55

Çoklu Duyusal Öğrenmenin Okuma Becerilerinde Güçlük Yaşayan Öğrencilerin Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi

Kami̇le Adıgüzel & Emine Balcı

ss. 42 - 55   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jsve.2022.511.3

Yayın tarihi: Aralık 31, 2022  |   Okunma Sayısı: 20  |  İndirilme Sayısı: 192


Özet

Bu çalışma çoklu duyusal çalışmaların okuma becerilerinde güçlük yaşayan öğrencilerin okuma-anlama, doğru okuma yüzdesi, okuma hızı ve prozodik okuma becerilerini artırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla literatür taranmış, çalışma için çoklu duyusal yöntem içeren teknikler belirlenmiştir. Sonrasında çoklu duyusal öğrenme temelli 14 haftalık bir plan yapılmıştır. Araştırma 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde bir okulda okuyan okuma becerilerinde güçlük yaşayan 19 öğrenci ile yapılmıştır. 19 öğrencinin 10 tanesi deney grubu, 9 tanesi kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubu belirlendikten sonra öğrencilere “Korku Dolu Anlar” metni okutularak ön testler yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda grupların eşit olduğu sonucuna varılmıştır. Sonrasında deney grubundaki 10 öğrenci ile 14 hafta boyunca haftada 3 saat çoklu duyusal öğrenme temelli çalışmalar yapılmıştır. 14 hafta sonunda öğrencilere son testler uygulanmış ve deney grubu öğrencilerinin okuma anlama, prozodik okuma, doğru okuma yüzdesi ve okuma hızı puanlarında anlamlı bir artış olduğu gözlenmiştir. Kontrol grubunun son test sonuçlarına bakıldığı zaman okuma-anlama, okuma hızı, doğru okuma yüzdesi sonuçlarında anlamlı bir artış olmazken; prozodik okuma puanlarındaki artış anlamlı olmuştur. Her ne kadar iki grubunda prozodik okuma puanlarında anlamlı bir artış olsa da aritmetik ortalamalarına bakıldığında deney grubunda daha fazla artış olduğu görülmüştür. Bu bilgiler ışığında bu çalışma okuma becerilerinde ve okuma anlamada güçlük yaşayan öğrencilerin bu becerilerini geliştirmelerinde etkili bir yöntem olması sebebiyle gelecek çalışmalara örnek teşkil edecektir.

Anahtar Kelimeler: Çoklu Duyusal Öğrenme, Prozodik Okuma, Okuma-Anlama, Okuma Hızı, Doğru Okuma Yüzdesi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Adiguzel, K. & Balci, E. (2022). Çoklu Duyusal Öğrenmenin Okuma Becerilerinde Güçlük Yaşayan Öğrencilerin Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 3(1), 42-55. doi: 10.29329/jsve.2022.511.3

Harvard
Adiguzel, K. and Balci, E. (2022). Çoklu Duyusal Öğrenmenin Okuma Becerilerinde Güçlük Yaşayan Öğrencilerin Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 3(1), pp. 42-55.

Chicago 16th edition
Adiguzel, Kami̇le and Emine Balci (2022). "Çoklu Duyusal Öğrenmenin Okuma Becerilerinde Güçlük Yaşayan Öğrencilerin Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi ". Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 3 (1):42-55. doi:10.29329/jsve.2022.511.3.

Kaynakça
 1. Akbayır, S. (2006). Türkçe öğretim programı. İlköğretim Programları. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Arçay Koyuncu, D. (2022). Uzaktan eğitim sürecinde ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. [Google Scholar]
 3. Aslan, C. (2011). Soru Sorma Becerilerini Geliştirmeye Dönük Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Soru Oluşturma Becerilerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(160). [Google Scholar]
 4. Atik, A., & Avcı, F. (2021). Covid-19 Salgın Sürecinde 1. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Eğitim Teknolojileri ile İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 687-708. [Google Scholar]
 5. Balcı, E., & Çayır, A. (2017). Çoklu Duyusal Öğrenme’nin Disleksi Riski Olan Bir İlkokul 4. Sınıf Öğrencisinin Fonolojik Farkındalık Becerisine Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 201-216. [Google Scholar]
 6. Baturay, M. H., Yıldırım, İ. S., & Daloğlu, A. (2007). Web-Tabanlı İngilizce kelime öğretimi ve tekrar modeli. Politeknik Dergisi, 10(3), 241-245. [Google Scholar]
 7. Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. [Google Scholar]
 8. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 9. Caldwell, J. S. (2008). Reading assessment, Second edition: A primer for teachers and coaches (2 ed.). New York: Guilford Press [Google Scholar]
 10. Demir, F., & Öztaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292. [Google Scholar]
 11. Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 125-133. [Google Scholar]
 12. Frey, N. & Fisher, D. (2010). Reading and the Brain: What Early Childhood Educators Need to Know. Early Childhood Educ Journal, 38,103–110. [Google Scholar]
 13. Gündüz, Y. (2006). Çözümleme (cümle) yöntemi ile ses temelli cümle yönteminin karşılaştırılması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(333), 40-45. [Google Scholar]
 14. Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 271. [Google Scholar]
 15. Kandır, A., & Keskin, H. K. (2020). Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eğitimi Programı’nın etkililiğinin boylamsal olarak incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), 30-48. [Google Scholar]
 16. Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (Vol. 26). Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 17. Keskin, H. K., ve Baştuğ, M. (2011, 5-7 Mayıs). İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma ve konuşma prozodileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sunuldu, Sivas. [Google Scholar]
 18. Lorenz, E. N. (1972). Predictability: Does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas? Paper presented at 139th Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science, Washington DC, The US. [Google Scholar]
 19. Oakes, W. P., Mathur, S. R. and Lane, K. L. (2010). Reading interventions for students with challenging behaviors: a focus on fluency. Behavioral Disorders, 35, 120-139. [Google Scholar]
 20. Özçetin, K., & Karakuş, N. (2020). 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik yönünden incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(1), 175-190. [Google Scholar]
 21. Özdemir, B., & Özbay, M. (2016). 6+ 1 analitik yazma ve değerlendirme modelinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 261-276. [Google Scholar]
 22. Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43. [Google Scholar]
 23. Özer, M. (2020). Türkiye’de COVID-19 Salgını Sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Atılan Politika Adımları Educational Policy Actions by the Ministry of National Education in the times of COVID-19. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129. [Google Scholar]
 24. Tok, Ş., & Ayşegül, Ö. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53(53), 123-144. [Google Scholar]
 25. Tunç, İ. (2018). Fernald tekniğine uyarlanmış metinlerin dördüncü sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine etkisi (Master's thesis, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü). [Google Scholar]
 26. Turan, İ., Şimşek, Ü., & Aslan, H. (2015). Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert-Tipi Soruların Kullanımı ve Analizi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 186-203. [Google Scholar]
 27. Williams, F. (2008). The effects of multisensory phonics and visualization ınterventions on struggling readers' word identification, fluency and comprehension. Doctor’s Thesis (Unpublished). University of Missouri. St. Louis [Google Scholar]
 28. Wu, T. J., & Tai, Y. N. (2016). Effects of multimedia information technology integrated multi-sensory instruction on students’ learning motivation and outcome. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(4), 1065-1074. [Google Scholar]
 29. Yildiz, S. (2009). İlkokuma yazma öğretiminde çoklu ortam uygulamalarının etkililiği. [Google Scholar]