Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2020, Cil. 1(1) 20-31

Sınıf Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme

Ela Özder & Ali Faruk Yaylacı

ss. 20 - 31   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jsve.2020.298.2

Yayın tarihi: Ocak 23, 2021  |   Okunma Sayısı: 181  |  İndirilme Sayısı: 393


Özet

Nitel bir araştırma olarak desenlenen bu çalışmada sınıf yönetimini konu edinen lisansüstü tezlerin betimsel özelliklerine ilişkin bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında Ağustos 2018 itibariyle yer alan 220 tez oluşturmuştur. Araştırma bulguları tezlerin çoğunlukla master tezi olduğuna işaret etmektedir. Sınıf yönetimi alanında doktora tezlerinin sayısı oldukça azdır. Tezlerde daha çok nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Tezlerin yazarları çoğunlukla kadındır. Tezlerde sınıf yönetiminin boyutlarından sınıf yönetimi uygulamaları daha çok incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Eğitim Yönetimi, Sınıf Yönetim


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Ozder, E. & Yaylaci, A.F. (2020). Sınıf Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 20-31. doi: 10.29329/jsve.2020.298.2

Harvard
Ozder, E. and Yaylaci, A. (2020). Sınıf Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), pp. 20-31.

Chicago 16th edition
Ozder, Ela and Ali Faruk Yaylaci (2020). "Sınıf Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme ". Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 1 (1):20-31. doi:10.29329/jsve.2020.298.2.

Kaynakça
 1. Aydın, A., & Uysal, Ş. (2014). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Alanındaki Doktora Tezlerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 177-201 [Google Scholar]
 2. Aydın, A., Selvitopu, A., Kaya, M. (2018). Sınıf Yönetimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 41-56. [Google Scholar]
 3. Başar, H. (2014). Sınıf yönetimi (19. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık [Google Scholar]
 4. Çalık, T. (2012). Sınıf Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar İçinde: Sınıf Yönetimi. (L. Küçükahmet,, Ed.) Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 5. Doğan, B., & Tatık, R. Ş. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 27, 521-539 [Google Scholar]
 6. Elçiçek, Z. (2016). 2008 2015 Yılları Arasında Sınıf Yönetimi ile İlgili Yapılan Tezlerin İncelenmesi İçinde: Eğitime Dönüş (Emine Babaoğlan, Erkan Kıral, Adem Çilek, Eds.). Ankara: EYUDER Yayınları [Google Scholar]
 7. Erdogan, M. ve Kurt, A. (2015). A Review Of Research On Classroom Management In Turkey. Procedia-Social And Behavioral Sciences, (186), 9-14. [Google Scholar]
 8. Ergöl, Ş., Koç, G., Eroğlu, K., & Taşkın, L. (2012). Türkiye'de Kadın Araştırma Görevlilerinin Ev ve İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Güçlükler. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 43-49 [Google Scholar]
 9. Evertson, C. M. ve Weinstein, C. S. (2013) Classroom management as a field of inqury. In: Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. (Evertson, C. M., ve Weinstein, C. S. Eds.). Routledge, New York. [Google Scholar]
 10. İşçi,   S.   (2013).   Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Tematik,   Metodolojik ve İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir [Google Scholar]
 11. Karakuş, H. (2016). Delik Boru: Türkiye'deki Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz, The Journal of Academic Social Science Studies, (53), 533- 556. [Google Scholar]
 12. Karip, E. (2017). Sınıf yönetimi (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 13. Koç,  E.  S.  (2016).  Türkiye’de İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2005–2014). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 16 (1), 198-216 [Google Scholar]
 14. Kütükcü, A. (2017). Türkiye’de Kadın Liderlik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Kadın Araştırmaları Dergisi, (15), 26-47. [Google Scholar]
 15. Özden, Y. (2017). Sınıf İçinde Öğrenme Öğretme Ortamının Düzenlenmesi İçinde: Sınıf Yönetimi. (E. Karip, Ed.), Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 16. Şara, P, Karadereli, İ, Hasanoğlu, G. (2016). Sınıf Yönetimi Alanında Ulakbim’de Taranan Makalelerin İncelenmesi.  Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2): 291-307 [Google Scholar]
 17. Şentürk, H.; Oral, B. (2008). Türkiye’de Sınıf Yönetimi ile İlgili Yapılan Bazı Araştırmaların Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), Güz, 1-13. [Google Scholar]
 18. Toprakçı, E. (2017). Sınıf yönetimi (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 19. Türkan, M. (2015). Türkiye’de Din Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İçerik ve Yöntem Açısından İncelenmesi.  Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize. [Google Scholar]
 20. Ünal, S.; Ada, S. (2000). Sınıf yönetimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Matbaa Birimi. [Google Scholar]
 21. Yalçınkaya,  M.; Tonbul,  Y.  (2002).  İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 1 (2): 1-10 [Google Scholar]
 22. YÖBYS/ Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi (2019). İstatistik. Erişim Adresi: https://istatistik.yok.gov.tr/ Erişim Tarhi: 26.06.2019 [Google Scholar]
 23. Yücedağ, T. (2010). 2000-2009 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Çalışmalarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya [Google Scholar]