Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2020, Cil. 1(1) 32-57

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar) Değerlendirilmesi

Merve Hülya Kibar Furtun, Demet Sancı Uzun & Serkan Furtun

ss. 32 - 57   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jsve.2020.298.3

Yayın tarihi: Ocak 23, 2021  |   Okunma Sayısı: 592  |  İndirilme Sayısı: 569


Özet

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda pek çok kez güncellenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki 1-4. sınıf düzeyleri için hazırlanmış olan okuma öğrenme alanındaki kazanımların değerlendirilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma Türkçe öğretimine yönelik hazırlanan öğretim programlarında (2015, 2018, 2019) yer alan okuma eğitimi sürecinde birden fazla okuma boyutunu ele aldığı ve kazanımlara ilişkin çeşitli kategoriler belirlendiği için iç içe geçmiş tek durum deseni özelliği göstermektedir. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı bir önceki program olan 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı ve sonraki 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Seçilen öğretim programları içerisinde alan uzmanlarının değerlendirmesi sonucu kazanımların süreçteki değişimi ve gelişimi özetlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda önceki öğretim programında 55 farklı kazanıma yer verildiği ve 2019 programı ile önemli bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Okuma kazanımları 1-4. sınıflar için “Okumaya Hazırlık, Akıcı Okuma, Söz Varlığı ve Anlama Kazanımları” şeklinde boyutlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Öğretim Programı, Okuma, Anlama, Kazanım


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Furtun, M.H.K., Uzun, D.S. & Furtun, S. (2020). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar) Değerlendirilmesi . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 32-57. doi: 10.29329/jsve.2020.298.3

Harvard
Furtun, M., Uzun, D. and Furtun, S. (2020). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar) Değerlendirilmesi . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), pp. 32-57.

Chicago 16th edition
Furtun, Merve Hulya Kibar, Demet Sanci Uzun and Serkan Furtun (2020). "2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar) Değerlendirilmesi ". Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 1 (1):32-57. doi:10.29329/jsve.2020.298.3.

Kaynakça
 1. Akyol, H. (2012). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 2. Arı, G. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki (Ortaokul) Okuma Kazanımlarının Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 685-703. [Google Scholar]
 3. Arı, G. ve Keskin, H. K. (2016). Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı Okuma Öğrenme Alanındaki Kazanımlarla İlgili Eleştirel Bir Değerlendirme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (1), 144-169. [Google Scholar]
 4. ARICI, A. F. (2012). Okuma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 5. Aykaç, N. (2005). Öğretme Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri. Ankara: Naturel Yayınları [Google Scholar]
 6. Baş, Bayram (2012). İlköğretim Türkçe Programına Sözlü ve Yazılı Kültür Temelli Bir Eleştiri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (1), 271-290. [Google Scholar]
 7. Bilen, M. (2006). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Çelik, C. Ergun (2006). Sesli ve Sessiz Okuma ile İçten Okumanın Karşılaştırılması. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 18-30. [Google Scholar]
 9. Çelik, F. (2006). Türk Eğitim Sisteminde Hedefler ve Hedef Belirlemede Yeni Yönelimler. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(11) 1-15. [Google Scholar]
 10. Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs in A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp 582-583). USA: SAGE Publications. [Google Scholar]
 11. Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (2. Edition). USA: SAGE Publications. [Google Scholar]
 12. Demirel, Ö. (2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. (12. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Demirel, Özcan. (1999). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Doğan, D. & Semerci N. (2016). “Eğitim Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Sorunların Çözümüne İlişkin Yönetici Görüşleri. Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 11(9), 279-304. [Google Scholar]
 15. Gündüz, O. ve Şimşek, T. (2011). Uygulamalı Okuma Eğitimi El Kitabı Anlama Teknikleri 1. Ankara: Grafiker Yayınları. [Google Scholar]
 16. Güneş, F (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 17. Harris, Albert J. and E. R. Sıpay. (1990). How to Increase Reading Ability. (Ninth Edition). New York: Longman. [Google Scholar]
 18. İşman A. ve Eskicumalı A. (1999). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Sakarya: Değişim Yayınları. [Google Scholar]
 19. Karadağ, Ö. (2013). Kelime öğretimi. İstanbul: Kriter yayınları. [Google Scholar]
 20. Kardaş, M., Koç, R. (2018). Dil ve Edebiyat Eğitiminin Temel Kavramları: Okuma Eğitiminin Temel Kavramları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 21. Kıbrıs, İ. (2008). Okuma ve Yazma Çalişmalarinda Şiir Etkinliklerinden Nasil Yararlanilabilir? Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 53-66 [Google Scholar]
 22. MEB (2006). Türkçe Dersi Öğretim Programı Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Basım Müdürlüğü. [Google Scholar]
 23. MEB. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Millî Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 24. MEB. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1.-5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Basım Müdürlüğü. [Google Scholar]
 25. MEB. (2018). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Millî Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 26. MEB. (2019). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Millî Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 27. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 28. Oğuzkan, F. (1993), Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Emel Matbaacılık. [Google Scholar]
 29. Ornstein, A. C. ve Hunkins, F. P. (2014). Eğitim Programı Temeller, İlkeler, Sorunlar (Çev. Ed. A. Arı). Konya: Eğitim yayınları. [Google Scholar]
 30. Özbay M. ve Özdemir B. (2012). Okuduğunu Anlama Sürecinde Çıkarım Yapma Becerisinin İşlevi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (12), 17-28. [Google Scholar]
 31. Özdemir, E. (2000). Eleştirel Okuma. Ankara: Bilgi Yayınevi. [Google Scholar]
 32. remcdbcrb.org: Etkileşim: (2020). Erişim adresi: https://remcdbcrb.org/program-tasarisi-hazirlama-hedef-ve-hedef-turleri/ [Google Scholar]
 33. Rozan, Norma. (1982). Okuma Alışkanlığında Öğretmenlerin Rolü. Eğitim ve Bilim. 7, (39), 19-23. [Google Scholar]
 34. Türk Dil Kurumu Sanal Sözlük. (Aralık, 2020) Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ [Google Scholar]
 35. Yıldız, C. (2003). Türkçe Öğretiminde Alternatif Yöntemler. Ankara: Anı Yayınları. [Google Scholar]
 36. Yin, R. (1984). Case Study Research: Design and Methods. (3. Basım). California: Sage Public [Google Scholar]