Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2022, Cil. 3(1) 1-19

Özel Okulda Öğretmen Olmak: Nitel Bir Araştırma

Deni̇z Görgülü

ss. 1 - 19   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jsve.2022.511.1

Yayın tarihi: Aralık 31, 2022  |   Okunma Sayısı: 159  |  İndirilme Sayısı: 245


Özet

Gerçek kişi ve kuruluşlar tarafından kurulan özel okullar, genel anlamda giderleri devlet tarafından karşılanmayan kurumlardır. Bu kurumlar Türkiye’de son yıllarda sayıca çoğalmış ve eğitim sistemi içerisinde daha fazla yer edinmeye başlamışlardır. Söz konusu artışla paralel olarak özel okullarda çalışan öğretmenlerin sayısı, görev ve sorumlulukları da artmıştır. Bu araştırmada, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin çalışma koşullarının ve mesleki taleplerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Sınırlı bir çalışma grubu belirlendiği için araştırmada nitel araştırma türleri arasında yer alan betimleyici durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Konya ili Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki özel okullarda görev yapan 20 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin çalışma koşullarının ve mesleki taleplerinin belirlenmesi amacıyla metafor çalışması ve açık uçlu sorular ile veriler toplanmıştır. Bu öğretmenlerden elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda özel okulda öğretmen olmak durumuyla ilgili olarak öğretmenlerin daha çok “Fedakar Olmak” temasında yer alan metaforları geliştirdikleri görülmektedir. Bunun yanında özel okul yöneticilerinin öğretmenlerle ilişkilerinin daha çok olumlu ilişki bağlamında değerlendirildiği dikkat çekmektedir. Buna ek olarak öğretmenlere göre, özel okulda öğretmenin olmanın daha çok mesleki gelişim bağlamında öğretmenlere katkı sunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca özel okulda öğretmen olmanın dezavantajları bağlamında dile getirilen durumların önemli bir kısmının özlük haklarıyla ilişkili olduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmada özel okulda görev yapan öğretmenlerin genel anlamda olumsuz durumlara vurgu yaptıkları dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Durum Çalışması, Nitel Araştırma, Öğretmen, Özel Okul


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Gorgulu, D. (2022). Özel Okulda Öğretmen Olmak: Nitel Bir Araştırma . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 3(1), 1-19. doi: 10.29329/jsve.2022.511.1

Harvard
Gorgulu, D. (2022). Özel Okulda Öğretmen Olmak: Nitel Bir Araştırma . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 3(1), pp. 1-19.

Chicago 16th edition
Gorgulu, Deni̇z (2022). "Özel Okulda Öğretmen Olmak: Nitel Bir Araştırma ". Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 3 (1):1-19. doi:10.29329/jsve.2022.511.1.

Kaynakça
 1. Aslan, E. A. (2019). Türkiye’de özel okullaşma. BEÜ SBE Dergisi, 8(1), 263-276. [Google Scholar]
 2. Arslan, P. (2020). Okul kavramına ilişkin metaforlar. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(1), 1-14. [Google Scholar]
 3. Bingölbalı, N. (2018). Özel okullarda eğitim alanında yaşanan problemler ve çözüm önerileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 4. Cerev, G. ve Coşkun, S. (2020). Özel okul öğretmenlerinin çalışma sorunları üzerine nitel bir araştırma: Elazığ ili örneği. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 7(13), 125-142. [Google Scholar]
 5. Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni (M. Bütün, Çev.). Eğiten Kitap Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Çimen, B.ve Karadağ, E. (2020). A qualitative study on working conditions and future anxieties of teachers at private schools. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 21(2), 518-541. [Google Scholar]
 7. Davey, L. (2009). The application of case study evaluations. Elementary Education Online, 8(2), 1-3. [Google Scholar]
 8. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası. (2021). MEB örgün eğitim istatistikleri ışığında eğitimin durumu. Erişim: https://egitimsen.org.tr/wp-content/uploads/2021/09/MEB-%C3%96rg%C3%BCn-E%C4%9Fitim-%C4%B0statistikleri.pdf    [Google Scholar]
 9. Görgülü D. (2019). Metaphorical perceptions of the school directors and teachers related to school principalship. In: Erçetin Ş., Potas N. (Eds), Chaos, complexity and leadership 2017. ICCLS 2017. Springer Proceedings in Complexity. Springer. [Google Scholar]
 10. Gürler, M. (2020). Devlet okuluyla özel okul arasındaki farklar. Kapadokya Eğitim Dergisi, 1(1), 1-6. [Google Scholar]
 11. İlgar, L. (2014). Özel okul ve devlet okulunda görev yapmış sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimindeki farklılıklara ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 259-285. [Google Scholar]
 12. Kadan, G., ve Ada, Ş. (2020). Sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul. R. Küçükali (Ed.), Eğitim sosyolojisi (s.205-236). Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Koçer, H. A. (1980). Eğitim tarihi (İlk çağ). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 14. Küçükali, R. (2021). Eğitim felsefesi ve eğitim akımları. R. Küçükali (Ed.), Eğitim felsefesi (s.55-92). Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Landis, J, R., ve Koch, G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174 [Google Scholar]
 16. Memduhoğlu, H. B. (2008). Türk eğitim sisteminin genel yapısı ve öğretim kademeleri. H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed.), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (s. 1-23). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 17. Merriam, S. (2018). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev. Ed.). Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Meydan, A., ve Görgülü, D. (2021). İlkokullarda alternatif eğitim uygulamaları: Taşımalı eğitim, yatılı ilköğretim bölge okulları ve pansiyonlu ilköğretim okulları. N. Yıldız Yılmaz (Ed.), İlkokulda alternatif eğitim uygulamaları (s. 23-44). Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 19. Milli Eğitim Bakanlığı. (2022). Öğretmenlik Meslek Kanunu. Erişim: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220214-1.htm [Google Scholar]
 20. Ozan Leylum, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 369-385. [Google Scholar]
 21. Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 459-496. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10342/126702 [Google Scholar]
 22. Uğurlu, C. T. ve Özdemir, Ö. S. (2021). Özel okulda mutlu bir öğretmen olmak. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 64-84. [Google Scholar]
 23. Uygun, S. (2003). Türkiye'de dünden bugüne özel okullara bir bakış (gelişim ve etkileri). Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 36(1), 107-120. [Google Scholar]
 24. Yılmazlar, H. (2007). Türkiye’de özel okulların gelişimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]