Journal of Social Science and Values Education
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Volume 2 Issue 1 (December 2021)

Issue Information

Issue Information | Journal of Social Science and Values Education Vol. 2 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | Journal of Social Science and Values Education Vol. 2 (1)
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Ali Kılıç & Adem Beldağ

pp. 1 - 23   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410.1

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin görüşleri doğrultusunda bir değerlendirme yapmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 23 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanırken alanyazın taraması yapılmış ve konu ile ilgili olan çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları katılımcıların önemli bir kısmının uzaktan eğitim aracı olarak zoom platformunu kullandıklarını, uzaktan eğitimde alt yapıdan kaynaklı problemler yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca uzaktan eğitimde derslere katılım ve etkileşimin de düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre öğretmenlerin uzaktan eğitim süreçleri ile kazandıkları becerilerin daha da geliştirilerek güçlendirilmesi eğitim-öğretim süreçlerine katkı sağlayacaktır önerisinde bulunulabilir.

Keywords: Uzaktan Eğitim, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Görüş

Original article | Journal of Social Science and Values Education Vol. 2 (1)
Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Eğitime İlişkin Görüşleri

Ayşe Aytar & Seher Yarar Kaptan

pp. 24 - 50   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410.2

Abstract

Bu çalışma, farklı bölümlerdeki öğretmen adaylarının disiplinler arası eğitim kavramına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, fen bilgisi, sınıf ve sosyal bilgiler eğitimi ana bilim dalı 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 216 öğretmen adayı ile birlikte anket çalışması yürütülmüştür. Bu anket, öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemeye yönelik altı açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Ayrıca ankette bir metafor sorusu da bulunmaktadır. Anketten elde edilen veriler, içerik ve frekans analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının çoğunun disiplinler arası eğitimi, farklı dersleri ilişkilendirmek olarak tanımladıkları ve bütün öğretim seviyelerinde disiplinler arası eğitimin olması gerektiği görüşüne sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayları tarafından disiplinler arası eğitimin farklı dersleri ilişkilendirerek öğrenme, kalıcı öğrenme ve anlamayı kolaylaştırma gibi olanakları sağladığı ifade edilmiştir. Bunun yanında çalışmada, birçok öğretmen adayının disiplinler arası eğitimin olumsuz özelliği olmadığını ifade ettiği belirlenmiştir.

Keywords: Disiplinler arası eğitim, Öğretmen adayı, Fen bilgisi eğitimi, Sınıf eğitimi, Sosyal bilgiler eğitimi, Metafor

Original article | Journal of Social Science and Values Education Vol. 2 (1)
Nöbet Görevi Alan Öğretmenlere Göre Orta Öğretim Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar

Mehmet Ali Yarım & Işıl Bedirhanoğlu

pp. 51 - 64   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410.3

Abstract

Bu araştırmanın yapılma amacı, orta öğretim pansiyonlarında yaşanan sorunları nöbet görevi alan öğretmenlerin düşüncelerine göre incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomoloji) modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 öğretim yılında Erzurum’daki pansiyonlu orta öğretim kurumlarında nöbet görevi alan 23 öğretmen oluşturmaktadır. Görüşmede veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ve betimleyici analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlarına göre öğretmenler pansiyonlarda maddi beklentiler için görev almaktadırlar. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin akademik seviyeleri düşüktür, sosyal ve ruhsal olarak desteğe ihtiyaçları vardır.  Pansiyonlarda öğrencilerin disiplinsizliği, personel yetersizliği, temizlik ve güvenlik sorunları, düzensizlik, su sıkıntısı gibi sorunlar yaşanmaktadır. Maddi kaynak sağlamak, kültürel ve sosyal imkanların arttırılması, disiplin sağlamaya yönelik uygulamalar, öğrenciler psikolojik ve sosyal destek sağlamak pansiyonlarda yaşanan sorunlara olası çözüm önerileridir.

Keywords: Pansiyonlu okul, nöbet görevi, nöbet sorunları, pansiyon sorunları